Naš tim

Marija Pelivan

Marija Pelivan rođena je 29. srpnja 1988. Godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu završava 2015 godine. Nakon položenog državnog ispita radi u privatnoj specijalističkoj ordinaciji gdje stječe znanje iz područja ortodoncije, kirurgije i protetike. Vlastitu privatnu praksu otvara 2020 godine. Članica je hrvatske stomatološke komore. Znanje stečeno na fakultetu redovito usavršava i nadopunjuje na kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Klinički je usmjerena na ortodonciju i interdisciplinarnu suradnju u kompleksnijim slučajevima implanto-protetske rehabilitacije, predkirurške i parodontološko/ortodontske terapije.

Tilda Zambarlin Grubišić

Tilda Zambarlin Grubišić rođena je 1990 godine u Splitu. Osnovnu i srednju školu završava na otoku Visu. Studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Splitu završava 2014. godine. Iste godine odrađuje pripravnički staž. Nakon položenog državnog ispita radi u privatnoj polivalentnoj stomatološkoj ordinaciji gdje stječe brojna iskustava u radu.2020 godine otvara vlastitu privatnu praksu. Od završetka studija konstantno se usavršava na brojnim seminarima , radnim tečajevima i kongresima. Interes pronalazi u stomatološkoj pro-tetici i pedodonciji, a klinički je posebno angažirana u zahvatima iz područja estetske restaurativne dentalne medicine.